Landsorganisationen OK-Klubberne

Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark er en paraplyorganisation for alle OK-Klubberne og vores mål er at støtte og inspirere til et dynamisk klubliv i OK-Klubberne. 

Vores ønske er at sikre og videreudvikle vores velfærd og skabe livsglæde og livsværdi – med særligt fokus på de grupper af ældre eller handicappede, der har brug for en større grad af omsorg. 


Livet skal leves – hele livet

Meld dig ind i en OK-Klub

Der findes 31 forskellige klubber rundt om i landet
Se om der findes én nær dig

Mød os på Facebook

'Like os' på Facebook - så kan du altid komme i direkte kontakt med os, læse nyheder samt relevante og spændende artikler. Klik her

Landsmødet 2019

Du kan læse mere om landsmøderne (Login til Intern info / Møder / Repræsentantskabsmøder) 

Læs om Sommerpakken under Intern INFO

Her finder du også skabeloner til Ansøgning og Afrapportering både som Excel og som Word (Se under Skemaer)

VI HAR MODTAGET DENNE INFORMATION VEDR. GRATIS VACCINATION MOD PNEUMOKOKKER 
 

Sundhedsstyrelsen

Landsorganisationen OK‐Klubberne 
Formand Bente Steffensen 
bente.wad@gmail.com

brev af 17. april 2020 

 

Kære Formand Bente Steffensen, Landsorganisationen OK-klubberne

I er tidligere fra Sundheds- og Ældreministeriet blevet orienteret om et kommende tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til risikogrupper.

Tilbuddet træder i kraft d. 22. april og omfatter i første omgang nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

- Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

 • Personer, der er fyldt 65 år, med
  • kronisk lungesygdom
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • kronisk leversygdom ,
  • kronisk nyresygdom.  

 

 • Personer, som er fyldt 2 år, med
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation.
    
 • Personer under 18 år med
  • cyanotiske hjertesgydomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
    
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Til efteråret forventer vi, at tilbuddet, i takt med at vaccinerne bliver indkøbt, bliver udvidet til at omfatte alle personer på 65 år og derover og enkelte andre risikogrupper under 65 år.

Pneumokok-bakterier udgør en særlig risiko for visse grupper Pneumokokker er en type af bakterier, der kan give hjernehindebetændelse (meningitis) og blodforgiftning (samlet kaldet invasiv pneumokoksygdom), men også lungebetændelse og mindre alvorlige sygdomme som mellemørebetændelse og bihulebetændelse. Nogle personer har forhøjet risiko for at få invasiv pneumokoksygdom og lungebetændelse, hvis de bliver smittet med pneumokokker, og derfor bliver de nu tilbudt gratis vaccination.

Det er egen læge, der vurderer, om man er omfattet af tilbuddet, og som står for vaccination. For borgere på plejehjem vil der i nogle tilfælde være tilbud om at blive vaccineret her.

Den vaccine, man bliver vaccineret med, beskytter mod 23 typer af pneumokok-bakterier. Disse 23 typer er skyld i 74 % af tilfældene af invasiv pneumokoksygdom blandt ældre.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet mod de pågældende pneumokoktyper i op til fem år, men det kan variere meget fra person til person.

Der findes også en anden vaccine, der beskytter mod 13 typer af pneumokokker, men som virker på en anden måde end den vaccine, der tilbydes gratis. Visse grupper, der er i særligt høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn af at få begge typer vacciner. Det kan man tale mere med sin læge om. Den anden vaccine er ikke gratis, men visse risikogrupper kan få et tilskud til betalingen.

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse. Dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret, ligesom man heller ikke er beskyttet mod andre typer af pneumokokker end de 23 typer, som vaccinen dækker.

Information på vej til borgere, der anbefales vaccination Vi arbejder på informationsindsatser, der skal gøre de borgere, der er omfattet af tilbuddet, opmærksomme på det – indtil de indsatser søsættes, håber vi, at I vil hjælpe med til at gøre jeres medlemmer opmærksomme på tilbuddet, sådan at så mange som muligt kan blive vaccineret. I den forbindelse står vi selvfølgelig til rådighed ved spørgsmål.

Med venlig hilsen  

Marlene Øhrberg Krag Centerchef

 


Sundheds- og ældreministeren

Landsorganisationen OK‐Klubberne 
Formand Bente Steffensen 
bente.wad@gmail.com

brev af 7. april 2020

 

 Opfordring vedr. vaccination af risikogrupper mod pneumokok – COVID‐19  

 

Som led i håndteringen af COVID‐19 udbruddet har regeringen besluttet at iværksætte  en række vaccinationsindsatser, herunder vaccination mod pneumokokker til alle  ældre,  der  er  fyldt  65  år  samt  borgere  i  særlige  risikogrupper  under  65  år.  Pneumokokker  kan  bl.a.  medføre  alvorlig  lungebetændelse  og  i  nogle  tilfælde  hjernehindebetændelse og blodforgiftning.   
 
I den forbindelse er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at sikre, at borgere i  målgruppen informeres om tilbuddet om gratis pneumokokvaccination, og om hvorfor  det er vigtigt at tage imod tilbuddet. Jeg vil derfor opfordre jer til at hjælpe med at få  informationen  ud  til  jeres  medlemmer,  som  også  kan  være  i  målgruppen  for  pneumkokvaccinationer.     
 
Formålet med pneumokokvaccinationer er at beskytte risikogrupper mod ”dobbelt  sygdom” (både alvorlig pneumokoksygdom og COVID‐19) og samtidig nedbringe  unødig belastning af sundhedsvæsenet. Vi skal hurtigst muligt påbegynde  iværksættelsen af indsatsen, så den kan komme flest muligt til gavn allerede under  det aktuelle udbrud af COVID‐19. Da der er risiko for et udbrud af COVID‐19  relaterede coronavirus i den kommende vinter, skal indsatsen fortsættes hen over  året.   
 
De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare  grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til  beboere på plejehjem og lign. boliger og til ældre, der er fyldt 65 år med en kronisk  lidelse (kronisk lungesygdom) samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko  for alvorlig pneumokoksygdom.     
 
De øvrige vacciner vil blive leveret fra producenten senere (næste levering forventes i  august/september 2020) mhp., at den samlede målgruppe på ca. 1,5 mio. personer  kan tilbydes pneumokokvaccinationer.     
 
Ministeriet har sendt en bekendtgørelse om pneumokokvaccinationer i høring, hvor  det bl.a. er nærmere specificeret, hvilke risikogrupper der er omfattet af tilbuddet i  foråret  2020.  Sundhedsstyrelsen  udsender  supplerende  hertil  en  vejledning  om  pneumokokvaccinationer.     
 
For at nå ud til nogle af de mest sårbare grupper vil jeg bede Landsorganisationen OKKlubberne hjælpe ved at gøre en ekstra indsats for, at tilbuddet når ud til alle ældre  over 65 år blandt Landsorganisationen OK‐Klubbernes medlemmer. 
  
Jeg er ikke i tvivl om, at Landsorganisationen OK‐Klubberne allerede er opmærksom  på, at mange af foreningens medlemmer er blandt de særligt sårbare ved smitte med  ny coronavirus/COVID‐19, og at Landsorganisationen OK‐Klubberne hjælper så vidt  muligt med relevant information. Jeg håber og vil kraftigt opfordre til, at tilbuddet om  gratis vaccination mod pneumokokker vil blive højt prioriteret i Landsorganisationen  OK‐Klubberne informationsindsats.   
 
Tilbuddet om pneumokokvaccinationer vil blive iværksat snarest muligt, når de første  vacciner er leveret. Det forventes som nævnt af blive i april (efter påsken) 2020.  Ministeriet vil sende supplerende information om det præcise tidspunkt.    Landsorganisationen OK‐Klubberne er naturligvis meget velkommen til at kontakte  ministeriet med eventuelle spørgsmål til vaccinationsindsatsen.       
 
Med venlig hilsen
Magnus Heunicke
 
-------------------------------------------------------------------------------------

Information om kommende tilbud om gratis pneumokokvaccinationer

 

I forlængelse af Sundheds- og Ældreministerens brev af 7. april 2020 om opfordring til vaccination af risikogrupper mod pneumokok, kan det hermed oplyses, at bekendtgørelse nr. 395 af 7. april 2020 om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper træder i kraft den 22. april 2020.

 

Til jeres orientering vil I modtage supplerende information fra Sundhedsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

 

Terese Sun Vittrup Simonsen
Center for Lægemidler & Internationale forhold

 

Mobil tlf. 2347 7943

Mail: tsvs@sum.dk

Sundheds- og Ældreministeriet ● Holbergsgade 6 ●
1057 København K ● Tlf. 7226  9000 ● Fax 7226 9001 ● 
www.sum.dk

 

OBS.

Fanebladet "Formænd" har fået nyt navn, det hedder nu "Intern Info"

Coronavirus

For at begrænse spredning af coronavirus beder vi dig, for en god ordens skyld, om at undlade at møde frem hvis du udviser symptomer på luftvejsinfektion eller hvis du har rejst udenfor Danmark inden for de seneste 14 dage.

Og vi beder dig tage de forholdsregler som myndighederne opfordrer til for at forebygge smitte ved arrangementer – dvs:

 1. Overvej din deltagelse
  Ældre, svækkede og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse i offentlige arrangementer m.v.
 2. Begræns fysisk kontakt
  Undgå håndtryk, kindkys og kram.
 3. Udvis god hosteetikette
  Nys eller host ikke på andre. Brug engangslommetørklæde. Om nødvendigt ærmet ved albuebøjningen.
 4. Bliv hjemme ved sygdom
  Oplever du sygdomssymptomer, bør du bliver hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.
 5. Vask hænder
  Hyppig og grundig håndvask. Brug håndsprit/vådservietter.

Idet vores medlemmer i OK-Klubberne p.g.a. alderen må betragtes som værende i risikogruppen, bør klubberne overveje at aflyse planlagte møder. Man må henvende sig til udbyderen af foredraget for evnt kompensation for honorar o.l.

venlig hilsen

Bestyrelsen